Stanowisko: GŁÓWNY SPECJALISTA, KIEROWNIK DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy,

Złotoryjska 89

59-220 Legnica 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie prac i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Działu Księgowości; zarządzanie zespołem,
 • kierowanie pracami w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego,
 • kontrolę formalną i rachunkową, dekretację i akceptację dowodów księgowych,
 • nadzór nad poprawnością działania procesów finansowych, w tym w szczególności kontroli przepływów finansowych, płatności faktur, rozliczeń z pracownikami oraz rozrachunków publiczno- prawnych;
 • bieżącą i okresową weryfikację danych księgowych w tym obrotów, sald i dziennika,
 • nadzór nad sprawnym, terminowym obiegiem dokumentów oraz ich archiwizacja;
 • weryfikację wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • czynny udział w pracach związanych z badaniem rocznych sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta oraz udział w pozostałych audytach i kontrolach dotyczących księgowości oraz finansów instytutu,
 • prowadzenie i koordynowanie prac w zakresie sporządzania dokumentacji, deklaracji podatkowych, sprawozdań,
 • inicjowanie i organizowanie działań zmierzających do podnoszenia efektywności i optymalizacji procesów związanych z obiegiem dokumentów księgowych oraz pracy Działu Księgowości, w szczególności maksymalizujących wykorzystanie narzędzi informatycznych,
 • rekomendowanie oraz współpraca przy implementacji procesów podnoszących wydajność procesów biznesowych;
 • Sporządzanie zestawień i raportów w zakresie rozrachunków finansowych oraz przychodów i kosztów;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych firmy
 • Rozliczanie działalności produkcyjnej Oddziału
 • Czynny udział, nadzorowanie i koordynowanie zamknięcia miesiąca oraz roku
 • Kalkulacja podatku dochodowego
 • Monitorowanie zmian prawa podatkowego i finansowego
 • Współudział przy wdrażaniu zintegrowanego systemu
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi ( US, ZUS, GUS itd.) oraz audytorami;
 • Wsparcie pozostałych działów organizacji w zakresie dostarczania wymaganych informacji w zakresie spraw księgowych;
 • rozliczanie dotacji, prowadzenie projektów;
 • udział w projektach automatyzacji procesów.
 • udział w przeprowadzaniu rocznej inwentaryzacji

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe: finanse, rachunkowość, ekonomia – warunek konieczny
 • 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym o podobnym zakresie odpowiedzialności;
 • udokumentowane doświadczenia w zakresie pracy w obszarze rachunkowości w firmie produkcyjnej;
 • znajomość przepisów prawa podatkowego (mile widziane ukończone kursy księgowe i podatkowe);
 • mile widziane doświadczenia we wdrażaniu nowych rozwiązań systemowych lub zmian w procesach księgowo-podatkowych,
 • inicjatywy, otwartości na zmiany i angażowania się w usprawnienia procesów funkcjonujących w organizacji,
 • umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji, sumienność i dokładność;
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa podatkowego
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej i podległemu zespołowi;
 • samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań;
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office w tym biegła w szczególności Excela);
 • mile widziana znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • pracę w uznanej organizacji badawczo-rozwojowej;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • możliwość zdobywania unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji naukowych i kompetencji zawodowych

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe ( możliwe poświadczenie kopii dokumentów przez kandydata);
 • podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna.

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI   prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

oferta w konkursie na stanowisko:  Starszy Specjalista, Kierownik Działu Księgowości

do dnia 17-03-2021 r.  na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

Złotoryjska 89

59-220 Legnica


Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu. 


 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij