Stanowisko: LIDER OBSZARU KSIĘGOWOŚCI - GŁÓWNY KSIĘGOWY ODDZIAŁU

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy,

ul. Złotoryjska 89

59-220 Legnica  

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie pełnej rachunkowości oddziału oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą o rachunkowości i ustawami podatkowymi;
 • koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową;
 • opracowanie zasad (polityki) rachunkowości oraz projektów innych przepisów wewnętrznych zapewniających właściwą gospodarkę finansami;
 • prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych działalności badawczej oraz działalności produkcyjnej Oddziału;
 • bieżąca weryfikacja stanu aktywów i pasywów, kont wynikowych i pozabilansowych;
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
 • rozliczanie wyników inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów;
 • kontrolowanie operacji gospodarczych z punktu widzenia prawidłowości działania Oddziału;
 • nadzorowanie prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez podstawowe komórki organizacyjne;
 • współdziałanie w zapewnieniu zdolności płatniczej Oddziału;
 • współdziałanie w planowaniu tematyki kontroli finansowej i audytu wewnętrznego;
 • sprawozdawczość finansowa dla jednostki nadzorującej, GUS i innych instytucji;
 • organizacja prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta;
 • bieżące informowanie kierownika jednostki o sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz potrzebach związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Oddziału;
 • naliczanie podatków i sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, podatki lokalne)
 • bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 • nadzór przy wdrażaniu zintegrowanego systemu informatycznego w Oddziale;
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Oddziału lub Dyrektora Instytutu;

 

Oczekiwania:

 • doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego;
 • wykształcenie wyższe magisterskie i minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 3 -letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi – warunek konieczny,
 • wykształcenie kierunkowe: finanse, rachunkowość, ekonomia lub pokrewne,
 • udokumentowane doświadczenia w zakresie pracy w obszarze rachunkowości w firmie produkcyjnej;
 • znajomość ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz; znajomość przepisów z zakresu: ustawy o rachunkowości, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych;
 • znajomość przepisów prawa podatkowego,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych;
 • doświadczenie w tworzeniu, analizie i modyfikowaniu polityki rachunkowości oraz innych przepisów wewnętrznych w zakresie gospodarki finansowej;
 • umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji, sumienność i dokładność;
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej i podległemu zespołowi;
 • samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań;
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office);
 • biegła znajomość programów księgowo-finansowych (i obsługi bankowości elektronicznej);

 

Oferujemy:

 • pracę w uznanej organizacji badawczo-rozwojowej;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • możliwość zdobywania unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych

 

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (możliwe poświadczenie kopii dokumentów przez kandydata);
 • podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna.

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI   prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

oferta w konkursie na stanowisko:  Lider Obszaru Księgowości -Główny Księgowy Oddziału

do dnia 09.04.2021 r.   na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul. Złotoryjska 89

59-220 Legnica

 


Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu. 


 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij