KONKURS NA STANOWISKO LIDERA OBSZARU
KSIĘGOWOŚCI - GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ODDZIAŁU

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali
Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• prowadzenie pełnej rachunkowości oddziału oraz gospodarki
finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności
ustawą o rachunkowości i ustawami podatkowymi;
• koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą
finansowo-księgową;
• opracowanie zasad (polityki) rachunkowości oraz projektów innych
przepisów wewnętrznych zapewniających właściwą gospodarkę
finansami;
• prowadzenie rozliczeń Oddziału finansowo-księgowych oraz
działalności produkcyjnej;
• bieżąca weryfikacja stanu aktywów i pasywów, kont wynikowych
i pozabilansowych;
• wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
• rozliczanie wyników inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów;
• kontrolowanie operacji gospodarczych z punktu widzenia
prawidłowości działania Oddziału;
• nadzorowanie prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez
podstawowe komórki organizacyjne;
• współdziałanie w zapewnieniu zdolności płatniczej Oddziału;
• współdziałanie w planowaniu tematyki kontroli finansowej i audytu
wewnętrznego;
• sprawozdawczość finansowa dla jednostki nadzorującej, GUS
i innych instytucji;
• organizacja prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego
przez biegłego rewidenta;
• bieżące informowanie kierownika jednostki o sytuacji ekonomicznofinansowej
oraz potrzebach związanych ze sprawnym
funkcjonowaniem Oddziału;
• naliczanie podatków i sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT,
VAT, podatki lokalne);
• bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawa
podatkowego i ustawy o rachunkowości;
• nadzór przy wdrażaniu zintegrowanego systemu informatycznego
w Oddziale;
• realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Oddziału lub
Dyrektora Instytutu.

Oczekiwania:
• doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego;
• wykształcenie wyższe magisterskie i minimum 5-letnie
doświadczenie zawodowe, w tym 3 letnie doświadczenie
w zarządzaniu zespołami ludzkimi – warunek konieczny;
• wykształcenie kierunkowe: finanse, rachunkowość, ekonomia lub
pokrewne;
• udokumentowane doświadczenia w zakresie pracy w obszarze
rachunkowości w firmie produkcyjnej;
• znajomość ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej
Łukasiewicz; znajomość przepisów z zakresu: ustawy
o rachunkowości, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych;
• znajomość przepisów prawa podatkowego;
• umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych;
• doświadczenie w tworzeniu, analizie i modyfikowaniu polityki
rachunkowości oraz innych przepisów wewnętrznych w zakresie
gospodarki finansowej;
• umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji,
sumienność i dokładność;
• umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych;
• umiejętność planowania i organizacji pracy własnej i podległemu
zespołowi;
• samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań;
• biegła znajomość obsługi komputera (MS Office);
• biegła znajomość programów księgowo-finansowych (i obsługi
bankowości elektronicznej).

Oferujemy:
• pracę w uznanej organizacji badawczo-rozwojowej;
• stabilne warunki zatrudnienia;
• możliwość zdobywania unikalnego doświadczenia zawodowego;
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Wymagane dokumenty:
• CV;
• poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
(możliwe poświadczenie kopii dokumentów przez kandydata);
• podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz klauzula informacyjna.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną
ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA
W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się
z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy
kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem: oferta w konkursie na
stanowisko: Lider Obszaru Księgowości - Główny Księgowy Oddziału
do dnia 22.11.2021 r. na adres:


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Legnicy
ul. Złotoryjska 89
59-220 Legnica


Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się
tylko z wybranymi kandydatami.
Komisja Rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć
proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na
powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej
Instytutu.


 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij