KONKURS NA STANOWISKO STARSZY SPECJALISTA

W DZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA I REACH


 Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: Pełny etat,  

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce zatrudnienia: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział  Legnica, ul. Złotoryjska 89 oraz ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”), 59-220 Legnica

 

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie spraw związanych uzyskiwaniem zezwoleń, pozwoleń, decyzji i innych regulacji prawnych dla Oddziału w zakresie ochrony środowiska oraz w razie potrzeby prowadzenie postępowań ws. ich zmiany.
 2. Realizacja obowiązków sprawozdawczych dla Oddziału z zakresu: emisji substancji wprowadzanych do powietrza, emisji hałasu, transferu ścieków, wytwarzania i przetwarzania odpadów.
 3. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki opakowaniowej.
 4. Realizacja zadań związanych z obowiązkami prowadzenia monitoringu w zakresie emisji substancji wprowadzanych do powietrza, emisji hałasu, wytwarzanych ścieków.
 5. Sporządzanie i rozliczanie opłat wynikających z ochrony środowiska.
 6. Prowadzenie ewidencji obrotu odpadami w Zakładach zlokalizowanych w Legnicy.
 7. Wsparcie Działu Materiałów Ściernych w prowadzeniu ewidencji odpadów.
 8. Wsparcie poszczególnych komórek organizacyjnych Oddziału w wypełnianiu obowiązków ustalonych w pozwoleniach, zezwoleniach i decyzjach administracyjnych wydanych dla Oddziału w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno–ściekowej, emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu.
 9. Bieżąca wewnątrzzakładowa kontrola realizacji obowiązków nałożonych przepisami, decyzjami, zezwoleniami i umowami w zakresie emisji hałasu, substancji wprowadzanych do powietrza, gospodarki wodnościekowej oraz gospodarki odpadami.
 10. Prowadzenie procedur związanych z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów.
 11. Weryfikacja zawieranych umów, kontraktów i zleceń pod kątem zgodności z przepisami o ochronie środowiska.
 12. Pozyskiwanie i przechowywanie danych, niezbędnych do realizacji obowiązków sprawozdawczych z zakresu ochrony środowiska oraz na potrzeby kontroli organów administracji rządowej, samorządowej i innych uprawnionych jednostek.
 13. Opiniowanie projektów pism, dokumentów wewnętrznych oraz projektów aktów prawnych przesyłanych do Oddziału w ramach konsultacji.
 14. Przeprowadzanie analiz, ocena merytoryczna planów, koncepcji, sporządzanie raportów, sprawozdań i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska na potrzeby Oddziału i organów administracji.
 15. Bieżąca współpraca z firmami zewnętrznymi, realizującymi w imieniu Oddziału Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy zadań z zakresu ochrony środowiska.
 16. Bieżące monitorowanie przepisów prawnych i podejmowanie działań mających na celu dostosowanie do ich wymagań.
 17. Sporządzanie projektów zarządzeń i poleceń, związanych z realizacją obowiązków nałożonych przepisami prawa w zakresie kompetencji.
 18. Współpraca z pełnomocnikiem ds. ochrony środowiska przy IMN Gliwice.
 19. Zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym, w szczególności znajomość i stosowanie:
 • polskich i wspólnotowych  aktów prawnych regulujących produkcję, import, wprowadzanie do obrotu i obrót oraz stosowanie chemikaliów,
 • klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych,
 • zasad i procedur komunikacji z organami właściwymi w sprawach obrotu chemikaliami,
 • zagrożeń wynikających z fizykochemicznych właściwości substancji chemicznych, w produkcji, dystrybucji i transporcie, w tym podstawy oddziaływania substancji chemicznych na zdrowie człowieka oraz na środowisko
 • wymagań bhp i ochrony przeciwpożarowej wobec chemikaliów.

 

 

Wymagania wobec kandydata:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Wykształcenie kierunkowe: ochrona środowiska lub pokrewne;
 • 2 lata doświadczenia w pracy w obszarze ochrony środowiska;
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office. BDO, PRTR);
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań;

 

 

 

Dodatkowo preferowane:

 

Oferujemy:

 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na realizację innowacyjnych projektów B+R;
 • Zatrudnienie na umowę o pracę.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 • list motywacyjny;
 • podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • podpisana klauzula informacyjna;

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI   prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

oferta w konkursie na stanowisko:

do dnia 18.05.2022 r.   na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy ul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij