KONKURS NA STANOWISKO: Starszy Specjalista

Zastępca Kierownika Działu Produkcji Hutniczej TPH

Departament Produkcji i Gospodarki Cyrkularnej

 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy


Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca na jedna zmianę w dni robocze. 40 godzin średnio tygodniowo.
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Dział Produkcji Hutniczej,

 1.                                              Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Zakresu obowiązków:

 

 • Tworzenie dokumentacji przetargowej i nadzór nad przeprowadzeniem postępowania
 • Organizowanie i nadzór nad szkoleniami pracowników
 • Zapewnienie dokumentacji technicznej i procesowej oraz instrukcji czynnościowych dla podległych stanowisk, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania podległego Działu oraz nadzór nad ich właściwym stosowaniem.
 • Nadzór nad materiałami oraz miejscami ich magazynowania.
 • Dbanie o jakość przyjmowanych materiałów.
 • Planowanie zakupów, przygotowywanie wniosków o zakup oraz nadzór nad ich realizacją.
 • Dbałość i nadzór nad stanem technicznym pojazdów użytkowanych w Dziale.
 • Współdziałanie z kierującym działaniami ratowniczymi na terenie Zakładu w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
 • Dbanie o prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałowej, przestrzeganie obowiązujących norm technicznych i materiałowych.
 • Bieżące informowanie przełożonych o stanie realizacji nałożonych zadań oraz wszelkich problemach mających wpływ na efektywność ekonomiczną, w tym na jakość otrzymywanych produktów oraz informowanie o potrzebach, których zaspokojenie warunkuje sprawne funkcjonowanie TPH.
 • Znajomość przepisów i wewnętrznych aktów prawnych regulujących zadania wykonywane na stanowisku pracy.
 • Dbałość o mienie zakładu pracy i używanie go zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Terminowe odbywanie szkoleń, okresowych badań lekarskich, psychologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wykonywanie zadań zgodnie z poleceniem przełożonego.
 • Wykonywanie innych zadań nie objętych niniejszym zakresem czynności, a zleconych przez przełożonego do wykonywania których pracownik posiada odpowiednie kwalifikacje.

 

Wymagania niezbędne:

 

 • Wykształcenie: wykształcenie wyższe, preferowany kierunek Zarządzanie, Inżynieria Produkcji, Metalurgia, Chemia,
 • Pięcioletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem na podobnym stanowisku,
 • Posiadanie przez kandydata wiedzy na temat funkcjonowania zakładu produkcyjnego oraz Przepisów Zamówień Publicznych (PZP)
 • Samodyscyplina i zorientowanie na cel z uwzględnieniem rozwoju firmy oraz podległych pracowników
 • Rzetelność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Zdolność radzenia sobie ze stresem.
 • Prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy:

 

 • Zatrudnienie na umowę o pracę  
 • Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Karta żywieniowa,
 • Wydawane okresowo środki czystości.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • CV
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe/staż pracy ( w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski),
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji;
 • podpisana klauzula informacyjna w procesie rekrutacji;

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

Oferta w konkursie na stanowisko Starszy Specjalista – Z-ca Kierownika

 

do dnia 15.03.2024 r.

na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy ul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica

W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia składanej kandydatury.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij