KONKURS NA STAWISKO MŁODSZY SPECJALISTA DO DZIAŁU FINANSOWO KSĘGOWGO W ODDZIALE W LEGNICY


Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy,

 1. Złotoryjska 89

59-220 Legnica  

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenia ewidencji księgowej w systemie elektronicznym (komputerowy program FK);
 2. Bieżąca obsługa katalogu kontrahentów (zakładanie nowych oraz uaktualnianie istniejących);
 3. Wystawianie not korygujących oraz nadzór nad terminowym zwrotem potwierdzonych kopii;
 4. Weryfikacja kontrahentów w zakresie prowadzonej działalności (KRS, CEIDG) oraz aktywności podatników – „biała lista”.
 5. Współudział w sprawdzaniu następujących dokumentów: delegacji, ryczałtów, faktur i rachunków wypłacanych w kasie, raportów kasowych, zaliczek;
 6. Bieżącego wystawiania faktur sprzedaży kontrahentom krajowym i zagranicznym oraz wystawianie not księgowych oraz faktur wewnętrznych.
 7. Analiza stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz odsetek. Windykacja w/w należności;
 8. Wyjaśnianie otrzymanych wezwań do zapłaty i not odsetkowych od nieterminowych zapłat;
 9. Przygotowywanie i księgowanie kompensat rozrachunków.
 10. Prowadzenie dokumentacji i korespondencji w zakresie rozrachunków z kontrahentami.
 11. Prowadzenie dokumentacji i korespondencji w zakresie rozrachunków z kontrahentami związanych z tworzeniem odpisów i ich rozliczeń (sprawy sądowe, ugody, umorzenia, odsetki, likwidacje). Uzgadnianie kont należności z kontami odpisów aktualizacyjnych;
 12. Współpraca z Radcą Prawnym w zakresie windykacji należności m. in. kompletowanie dokumentacji dla spraw kierowanych do sądu, komornika, syndyka;
 13. Sprawuje bieżący nadzór nad sprawami w postępowaniu egzekucyjnym lub dochodzonymi na drodze sądowej;
 14. Sporządzanie comiesięcznej analizy kont rozrachunków z odbiorcami, z tyt. odsetek, spraw sądowych, spornych, komorniczych itd., w szczególności dokładna analiza zaliczek otrzymanych od odbiorców, które winny być zafakturowane (faktura zaliczkowa);
 15. Wiekowanie należności.
 16. Rozliczanie różnic kursowych powstałych z tytułu sprzedaży i zakupów w walutach obcych;

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenia minimum średniego lub wyższe kierunkowe (Finanse, Rachunkowość, Ekonomia),
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji, sumienność i dokładność,
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań,
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • mile widziana znajomość języka angielskiego.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • odpowiedzialność, dokładność, samodzielność, systematyczność, rzetelność,
 • inicjatywa, dokładność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zasadowego,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje),
 • pakiet medyczny.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe/staż pracy ( w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski),
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji,
 • podpisana klauzula informacyjna w procesie rekrutacji.

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem :  Oferta w konkursie na stanowisko młodszy specjalista do działu księgowości do dnia 27.03.2024 r. na adres :

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Oddział w Legnicy

ul.Złotoryjska 89 59-220 Legnica

W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z W/W dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia składanej kandydatury. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postepowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij